February 29, 2024
466FB510-B2CC-447F-85C0-7C34B2E2A966


466FB510-B2CC-447F-85C0-7C34B2E2A966

Former Assemblymember Latoya Joyner.

Photo courtesy Latoya Joyner